1. Definicje

  Szybkopraca.pl - serwis internetowy umożliwiający wymianę informacji dotyczących rynku pracy między osobami poszukującymi i oferującymi pracę.

  Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym.

  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Szybko.pl Sp. z o.o.

  Serwis Ogłoszeniowy - serwis internetowy zawierający Ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.szybkopraca.pl/ oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi. Właścicielem serwisu jest Szybko.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000238835.

 2. Zasady ogólne

  1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o Regulamin.

  2. Przeglądanie ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym SZYBKOPRACA.PL jest BEZPŁATNE.

  3. Koszty zamieszczenia ofert pracy są regulowane aktualnym cennikiem.

  4. SZYBKOPRACA.PL ma prawo do stosowania indywidualnych taryf i warunków współpracy z poszczególnymi ogłoszeniodawcami.

  5. SZYBKOPRACA.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

  6. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, SZYBKOPRACA.PL odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.

  7. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, SZYBKOPRACA.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

  8. SZYBKOPRACA.PL ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.

  9. SZYBKOPRACA.PL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

 3. Warunki uczestnictwa

  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

  2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).

  3. SZYBKOPRACA.PL ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej www.szybkopraca.pl

  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez SZYBKOPRACA.PL, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, SZYBKOPRACA.PL niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.

 4. Rejestracja użytkownika

  1. Rejestracja w SZYBKOPRACA.PL jest dobrowolna i bezpłatna. Następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy.Zbierane informacje o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.

  2. Rejestracja osoby fizycznej w SZYBKOPRACA.PL następuje po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu.

  3. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z SZYBKOPRACA.PL, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą Użytkownik występuje w SZYBKOPRACA.PL, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

  4. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

  5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule IV punkt 1 i IV punkt 2 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług SZYBKOPRACA.PL.

  6. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez SZYBKOPRACA.PL. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

  7. Informacje podane w formularzu są przez SZYBKOPRACA.PL wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

  8. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe SZYBKOPRACA.PL. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych SZYBKOPRACA.PL kontaktując się z Serwisem Ogłoszeniowym pod adresem info@szybko.pl

  9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

  10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Usunięcie użytkownika

  1. SZYBKOPRACA.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

  2. SZYBKOPRACA.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla SZYBKOPRACA.PL.

  3. Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba lub usunięta z serwisu, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody SZYBKOPRACA.PL.

 6. Zamieszczanie ogłoszeń

  1. Koszty zamieszczenia ofert pracy są regulowane aktualnym cennikiem.

  2. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję "DODAJ OFERTĘ" dostępną na stronie głównej oraz w menu głównym na każdej stronie www.szybkopraca.pl.

  3. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:

   1. Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.

   2. Wypełnienie formularza ogłoszenia.

   3. Akceptacja treści ogłoszenia.

  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Serwis ogłoszeniowy i użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

  2. Serwis ogłoszeniowy, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

  3. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

  4. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

   2. za treści udostępniane przez Użytkowników, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

   3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,

   4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,

   5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

   6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

   7. nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Serwis. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  2. Serwis ogłoszeniowy przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

  3. Serwis ogłoszeniowy jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.

  4. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

  2. Reklamacje rozpatruje Serwis ogłoszeniowy.

  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

   1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

   2. przedmiot reklamacji,

   3. okoliczności uzasadniające reklamację.

  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

  5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: na adres: Szybko.pl, ul. Rakowiecka 39a/16, 02-521 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej: info@szybko.pl.

  6. Serwis ogłoszeniowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

  7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 10. Postanowienia końcowe

  1. SZYBKOPRACA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej.

  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu SZYBKOPRACA.PL należą do Szybko.pl Sp. z o.o.

  3. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu SZYBKOPRACA.PL.

  4. SZYBKOPRACA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany przy logowaniu się na stronę SZYBKOPRACA.PL.

  5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SZYBKOPRACA.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Szybko.pl Sp. z o.o.

  6. Regulamin jest dostępny na stronie www.szybkopraca.pl.

  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016.

  8. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas info@szybko.pl. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.